SLUŽBY
Spolupráca s nami zvyčajne prebieha v nasledovných krokoch:

1. Anlýza projektu, jeho prostredia a tvorba finančne udržateľného podnikateľského modelu

 

2. Proces sprevádza mentoring, poradenstvo, spätná väzba, brainstorming

3. Príprava podnikateľského plánu / informačného memoranda 

4. Výber najvhodnejších zdrojov financovania podľa typu projektu (štruktúra financovania)

5. Získavanie financií (fundraising)

6. Follow up a sieťovanie projektov v rámci ekosystému sociálnych inovácií

 

PROCES

Riešiteľ spoločenského problému

 ekonomicky udržateľný biznis model a plán, finančná štruktúra a fundraising pre dlhodobo funkčné riešenie

informačné

memorandum,

prezentácia projektu, úpravy, uzatvorenie transakcie s najlepšou ponukou financovania

Finančná 

inštitúcia

SOCIÁLNI

INOVÁTORI

ZÍSKAVANIE FINANCIÍ

Získavanie financií je najkomplexnejšia a najnáročnejšia časť našich služieb. Proces je nasledovný:

 1. Vypracovanie informačného memoranda v rámci ekonomickej udržateľnosti 

 2. Vypracovanie zoznamu potenciálnych financujucich inštitúcií

 3. Rozoslanie memoranda a postupná komunikácia s oslovovenýmu finančnými inštitúciami

 4. Prezentácia projektu v jednotlivych finančných inštitúciach

 5. Uspôsobovanie memoranda pre špecifické potreby inštitúcie

 6. Vypĺňanie špecifických dokumentov pre finančnu inštitúciu

 7. Permanentný "handholding" zúčastnených strán

 8. Kolekcia a vyhodnocovanie ponúk

 9. Výber optimálnej štruktúry z ponuknutých alternatív

 10. Asistencia pri uzatváraní finálnej transakcie (právne služby sú mimo)

 11. Čerpanie finančných zdrojov